SENDİKAMIZDAN DUYURU

T.C

       ANKARA

 12.İŞ MAHKEMESİ

 Esas No:2006/604

 

CELSE NO        :

HAKİM                 : Adalet IŞIK 23575

KATİP                  : Handan ŞAHİN

C. TARİHİ             : 06/07/2007

 

Belli gün ve saatte celse açıldı

Davacı vekilleri Av.E. Şevket Yücesoy, Av.Erdal Yazıcıoğlu, Av.Ferhan Tuncel, Av.Hüseyin Ekmekçioğlu ile davalı vekilleri Av.Mecit Zeren,Av.Muharrem Özkaya, Av.Hüseyin Öz, Hazine vekili Av.Nurhan Kalpak Türkmen geldi. Açık duruşmaya devanı olundu.

 

Davacı vekillerinin celse arasında rapora karşı beyanlarını sunmuş oldukları görüldü.Davalı vekilleri: biz celse arasında beyan dilekçesini aldık, karşı beyanlarımızı da sunduk, davacı yana da verdik dediler.

 

Davalı Hazine vekili : biz beyan dilekçesini şuanda aldık, beyanları kabul etmiyoruz, dedi.

 

G.D

1-Davacı vekilleri beyan dilekçelerinde Ankara 6.İş Mahkemesi'nin 2007/176 esas sayılı dosyasının ve Ankara 13. İş Mahkemesi'nin 2006/11 esas sayılı dosyasının bu dosyanın esasını etkileyeceğinden bahisle bekletici mesele kabul edilerek ilgili dosyaların sonuçlanmasının ve kesinleşmesinin beklenmesini talep etmiş iseler de bu husus Yargıtay bozma ilamından önce de değerlendirilmiş olup, davacı vekillerinin temyiz dilekçelerinde aynı konuda temyiz nedeni yapılıp Yargıtay incelemesinde de bu husus bozma kapsamı dışında kaldığından davacı vekillerinin bu konudaki taleplerinin REDDİNE, bilirkişi raporuna karşı itirazlarının da reddine karar verilip açık duruşmaya devam olundu.

 

Davacı vekilleri : itirazlarımızı tekrar ediyoruz, Yargıtay bozma ilamının gerekleri yerine getirilmemiştir, ilgili yerlerden müzekkere cevapları gelmemiştir ve bilirkişi raporunda geçici işçi çalıştırılmadığı beyan ediliyor, oysa Orman Genel Müdürlüğümün ve Bakanlığın sunduğumuz döner sermayeye ilişkin bütçelerinde 2004 yılında yalnız 56 Trilyon geçici işçiye ödeme yapıldığı belirtilmektedir. Mahkeme bu hususu araştırmamıştır, bu hususun araştırılarak karar verilmesini istiyoruz, davamızın kabulüne karar verilsin dediler.

 

Davalı vekilleri : davacı vekilleri bu itirazlarını bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçelerinde belirtmişlerdir, biz de eski beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davanın reddine karar verilsin dediler.

 

Davacı vekili tekrar söz aldı; şayet dosya karara çıkar ise 6.İş Mahkemesi'nin kararının onaylanması halinde karşı sendika tüzel kişiliksiz olacağı için herhangi bir toplu sözleşme imzalama şansı olmayacaktır. Ama buna rağmen mahkeme kararına rağmen sözleşmeyi imzalarsa alacağı 20 Trilyon'un üstündeki paranın tahsili ve telafisi mümkün olmayacaktır, mahkemenin bu hususu da göz önünde bulundurmasını istiyoruz, dedi.

 

Dosya incelendi. G.D./

 

Asıl dava ve birleşen 7.İş Mahkemesi'nin 2004/1158 esas sayılı davasının REDDİNE,

 

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı temyiz için 8 gün içerisinde Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'ne başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06.07.2007

 

 

Katip                                                                               Hakim 23575

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !